دانش آموزان بصورت گروهی یا انفرادی می توانند اقدام به حل این چالش نمایید. توضیحات کامل در ویدئو در حل چالش های ماهرشو، ماهرباش