به مناسبت روز دانش آموز با هدف تقویت ارتباط و فعالیت مشارکتی پدر و پسر و افزایش روحیه شادابی و نشاط ارذوی تفریحی ا پارک برگزار شد.