اعضای انجمن اولیا و مربیان سال ۹۷ – ۹۶

۱٫ آقای توحیدی            ولی دانش آموز توحیدی            پایه سوم

۲٫ آقای پورغلامی          ولی دانش آموز پورغلامی         پایه پنجم

۳٫ آقای ملک ایزدی        ولی دانش آموز ملک ایزدی        پایه پنجم

۴- آقای موسی خانی    ولی دانش آموز موسی خانی     پایه اول

۵-  خانم ابراهیمیان       ولی دانش آموز متولی              پایه دوم