کلاس دومینو

این کلاس با هدف تقویت مهارت های دقت و تمرکز، هماهنگی چشم ودست، شناخت فرم ورنگ و دقت در جزئیات، تقویت حواس و حافظه کودک، همکاری با گروه و رعایت نوبت در بازی به فعالیت هایی از قبیل آشنایی با دومینو و قوانین آن، طراحی مدل های مختلف چیدمان برگزار گردید که  به فعالیت هاییی از جمله فضا سازی مسابقات با تمرین هرم دومینو، دیوار دومینوی پیج در پیج و چیدن دومینوی صاف . … پرداخته شده است.