این کلاس با هدف افزایش خلاقیت دانش آموزان، آشنایی با دنیای ربات ها (منبع تغذیه ربات ها، آموزش قطعات الکتریکی ، آموزش خواندن و کشیدن نمادهای الکتریکی و نقشه مدارها، ساخت مکانیزم های حرکتی نحوه کار با مدارهای مختلف، افزایش سرعت، مهارت حل مساله و مشارکت در کارگروهی) برگزار گردید.