آموزش زبان انگلیسی در این دبستان، با معرفی سری کتابهای happy و play time همراه است که با توجه به سیاست کلی مدرسه، این کتابها با اهداف آموزشی دبستان سلام (رویکرد کل نگری آموزش کل به جز) تطابق بیشتری دارد در زبان انگلیسی به گونه زیر تعریف میشود:
گوش دادن و درک مفهوم کلی بجای تشخیص جز به جز کلمات و حروف
شنیدن پیش ازصحبت کردن
درک پیش از تولید (comprehension before prodution)
خواندن واژه، بجای حروف
نوشتن جمله و واژه پیش از نوشتن حروف

علاوه بر اینها، در تمامی سطوح و پایهها، علاقمند سازی دانشآموزان به فراگیری زبان انگلیسی از اهداف اولیهی تیم زبان میباشد. همچنین برای کارایی و اثربخشی بالاتر برنامه زبان دانش آموزان به گروه های حداکثر ۱۲ نفره تقسیم می شود.

در پایه پیش دبستان، که در واقع ورود دانش آموزان به مدرسه است، اهداف زیر در نظر گرفته شده:
اولین و پایه ای ترین هدف تیم زبان در پیش دبستان، آشنایی با یک زبان خارجی می باشد. پیش فرض اصلی بر این است که کودک در این زمان به تازگی نسبت به یک زبان دیگر آگاه میشود که میتواند از طریق آن با دیگران ارتباط بگیرد.
پس از آشنایی به زبان انگلیسی، ایجاد علاقهمندی و انگیزه برای یادگیری از دیگر اهداف دبستان در تیم زبان میباشد.
هدف آموزشی در پایه پیش دبستان، در قالب کتاب معرفی میشود در این پایه کتابهای play time starter و play time A پوشش داده میشود.
در این پایه بیشترین تاکید بر مهارتهای listening و speaking است. در واقع آموزش زبان انگلیسی در پایه پیش دبستان تنها محدود به همین دو مهارت است، دلیل این امر، آن است که آموزش دو زبان فارسی و انگلیسی با هم تداخل نداشته باشد.
دلیل دیگر آن، رویکرد طبیعی یادگیری (Natural Approach) است که ما را مستلزم میسازد، که ابتدا دانش آموز بشنود و سپس شروع به صحبت کند و پس از تثبیت این دو، به خواندن و نوشتن در پایه های دیگر بپردازد.

در پایه اول بیشترین تاکید بر مهارتهای listening و speaking است. در واقع آموزش زبان انگلیسی در پایه پیش دبستان و اول تنها محدود به همین دو مهارت است، دلیل این امر، آن است که آموزش دو زبان فارسی و انگلیسی با هم تداخل نداشته باشد. دلیل دیگر آن، رویکرد طبیعی یادگیری (Natural Approach) است که ما را مستلزم می سازد، که ابتدا دانش آموز بشنود و سپس شروع به صحبت کند و پس از تثبیت این دو، به خواندن و نوشتن در پایه های دیگر بپردازد.
ضمن اینکه کتاب happy house 1 برای این پایه در نظر گرفته شده است. لازم بذکر است، علاوه بر مطالعه کتاب، کاربرگهایی به زبان آموز ارائه میشود که به لحاظ موضوعی با کتاب مصوب، ارتباط دارد.

دوره دانش آموزان پایه دوم، همزمان با شروع سوادآموزی زبان انگلیسی در مهارت Reading میباشد.
با توجه به رویکرد کل خوانی (whole – language)، زبان آموزان شروع به آشنایی با واژگان به شکل written میکنند. بدین منظور کتابهای داستانی ساده همراه با عکسهای متنوع برای درک بهتر در نظرگرفته شده است. از دیگر اهداف پایه دوم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
علاقمند سازی زبان آموزان به زبان انگلیسی
داستان خوانی و داستان سازی (پس از خواندن داستان و فراگیری زبانی و درک مفاهیم، بتواند داستان خودش را بازگو کند)
درک همراه با تولید مفاهیم پایهای comprehension / production))
آموختن Alphabet قالب هجمی کردن در پایان سال تحصیلی
تقویت مهارتهای Listening / Speaking
داستان خوانی آموزش زبان انگلیسی از طریق Animation
برای پایه دوم کتاب happy house 2 در نظر گرفته شده است.
در توضیح داستان خوانی ذکر این نکته الزامیست که روند آموزش زبان انگلیسی در مهارت خواندن همانند سوادآموزی پایه اول دبستان در فارسی میباشد.
انتظار میرود در پایان سال تحصیلی، زبان آموز، قادر باشد، نسبت به سطح خودش داستانی را بازگو کند ضمن اینکه در این پایه، برای دانش آموزان توانمند، فعالیتهای چالش برانگیز در نظر گرفته شده است.

دوره دانش آموزان پایه سوم، همزمان با شروع سوادآموزی زبان انگلیسی در مهارت Reading میباشد.
با توجه به رویکرد کل خوانی (whole – language)، زبان آموزان شروع به آشنایی با واژگان به شکل written میکنند. بدین منظور کتابهای داستانی ساده همراه با عکسهای متنوع برای درک بهتر در نظرگرفته شده است. از دیگر اهداف پایه سوم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
علاقمند سازی زبان آموزان به زبان انگلیسی
داستان خوانی و داستان سازی (پس از خواندن داستان و فراگیری زبانی و درک مفاهیم، بتواند داستان خودش را بازگو کند)
درک همراه با تولید مفاهیم پایهای comprehension / production))
آموختن Alphabet قالب هجمی کردن در پایان سال تحصیلی
تقویت مهارتهای Listening / Speaking
داستانخوانی آموزش زبان انگلیسی از طریق Animation

برای پایه سوم کتاب happy street 1 در نظر گرفته شده است.

انتظار میرود در پایان سال تحصیلی، زبان آموز، قادر باشد، نسبت به سطح خودش داستانی را بازگو کند ضمن اینکه در این پایه، برای دانش آموزان توانمند، فعالیتهای چالش برانگیز در نظر گرفته شده است.

پایه چهارم: با توجه به سطح زبانی دانش آموزان، کلاس به دو گروه تقسیم میشود. و برای هر گروه فعالیتهای متفاوتی در نظر گرفته میشود (اعم از کتاب اصلی یا کتاب داستان)
اهداف کلی دو گروه:
تقویت و تاکید هر چه بیشتر بر هر ۴ مهارت Listening / speaking / Reading / writing
آموختن شکل نو داستانخوانی آموزش زبان انگلیسی از طریق Animation
نوشتاری و خوانداری واژهها و پس از تثبیت آن یادگیری Alphabet
و داستان سازی

اهداف خاص
پوشش کتاب اصلی
داستانخوانی و داستانسازی با تاکید بر دو مهارت (Reading / Writing)
درک وآفرینش (Comprehension / production)
تقویت جمله سازی
بازگو کردن داستان

پایه پنجم
همانند کلاس چهارم، : با توجه به سطح زبانی دانشآموزان، کلاس به دو گروه تقسیم میشود. و برای هر گروه فعالیتهای متفاوتی در نظر گرفته میشود (اعم از کتاب اصلی یا کتاب داستان)
پوشش کتاب اصلی
تقویت مهارت Reading با استفاده از داستانخوانی
تقویت مهارت Writing
تقویت مهارت Listening
تاکید بر مهارت Speaking و تقویت آن از طریق Conversation , Lecture
جمله سازی
داستانسازی و خواندن داستان های متفاوت و مبتنی بر علاقمندی زبان آموزان
آموزش زبان انگلیسی از طریق Animation

پایه ششم
همانند پایه قبل به با توجه به سطح زبانی دانشآموزان، کلاس به دو گروه تقسیم میشود. و برای هر گروه فعالیتهای متفاوتی در نظر گرفته میشود (اعم از کتاب اصلی یا کتاب داستان)

پوشش کتاب Happy world 2
تاکید و تقویت مهارت Speaking
تاکید و تقویت مهارت Writing
داستانخوانی (کتابهای متفاوت و منطبق بر تمهای درسی(
داستان سازی
آموزش Structure / vocabulary های جدید و کاربرد آنها
آموزش زبان انگلیسی از طریق Movie / Idioms / expressions

در این سطح انتظار میرود، دانش آموزان بتوانند مهارت Speaking خود را تا سطح قابل توجهی ارتقا دهند و ارتباط گیری در شرایط مختلف برای آنها نسبتاً آسان شود.