این کلاس با هدف دست ورزی و خلق دست سازه های تزئینی برگزار گردید که به فعالیت هایی از جمله آموزش کشیدن الگو و انداختن الگو روی نمد، آموزش قیچی کردن نمد ها و چسباندن روی هم و ساخت انواع دست سازها پرداخته است.