با توجه به مناسبت اربعین ،با همکاری دانش آموزان آش نذری پخته شد و در بین همسایگان پخش شد.