این کلاس با هدف تقویت مهارت های دست ورزی، هماهنگی چشم و دست، تفکرخلاق، تقویت دقت و تمرکز تمرین مشارکت در کارگروهی ، تقویت روحیه شادی و نشاط برگزار گردید.