کارگاه گفتگو با کودک

کارگاه گفتگو با کودک، تحت عنوان حل مسئله در دو جلسه تشکیل شد که جمع بندی جلسات بدین صورت می باشد:

۱.تفاوت نگرشی بین تغییر رفتار (که از بیرون اعمال می شود، تغییر غیر آگاهانه بوده و با دخالت های بیرونی و به هدف تغییر دهنده انجام می شود و مسئولیت تغییر هم به عهده ی دخالت کننده خواهد بود، رفتار ایجاد شده هم پایداری نخواهد داشت) و اصلاح رفتار یا اصلاح در بینش (که یک اتفاق از درون است و با میل و تصمیم درونی و با پذیرش مسئولیت تغییر انجام می شود، رفتار اصلاح شده هم قابلیت تعمیم در موقعیت های متفاوت را دارد )
۲.فرآیندی بودن برنامه
۳.برنامه جواب مطلوب مربی را ممکن است نداشته باشد خصوصا در کوتاه مدت
۴.هدف استقلال کودک برای تصمیم گیری در موقعیت های تازه است
۵.اهمیت احساس و عواطف در فرآیند اصلاح رفتار
۶.رویکرد حل مسئله در برنامه ی آموزشی
رویکرد برنامه: حل مسئله روش برنامه: تعامل، استفاده از نمایش (با عروسک یا بدون عروسک)، بازی، استفاده از موقیعت های واقعی یا رایج (مورد پژوهی) نقش مربی یا ولی: تسهیل گری، همراهی، پیشنهاد دهندگی مهارت های پیش از حل مسئله: استفاده از واژگان گفت و گو و پله های گفت و گو (پله ی اول توبیخ، پله ی دوم توصیه، پله ی سوم توصیه به همراه توضیح و پله ی چهارم استفاده از واژگان حل مسئله و غالبا پرسشی )
شناخت احساسات خود و دیگران، شناخت دیدگاه های دیگران، یادگیری علت و معلول مهارت های حل مسئله: اندیشیدن به بیش از یک راه حل، در نظر گرفتن پیامدها، تصمیم گیری در مورد انتخاب بهترین راه حل