اهداف در حیطه نیروی انسانی

جذب نیروهای با انگیزه ، توانمند ، مسؤولیت پذیر ، علاقه مند و متعّهد به بهبود در روند کاری

تقویت و افزایش مشارکت نیروها در سیاست ها و برنامه ریزی ها

افزایش توان نیرو ها به عنوان نیروی حامی و موثّر در پرورش انسان های آگاه ، خشنود و سازگار با جامعه

فرصت دستیابی به حس سودمندی و تأثیر گذاری در پیشبرد اهداف

اهداف کلی دبستان سلام

توسعه بهبود شرایط آموزشی

بکار گیری و ارتقاء روش های نوین یادگیری

حمایت و یاری رسانی مستمر به فرآیند پرورش انسان های مسؤلیت پذیر و اخلاق مدار در جامعه دینی

ایجاد و ارتقاء روحیه حمایت ، احترام ، اعتماد متقابل و همزیستی مسؤلانه

بکار گیری و ارتقاء روش های موثر در مدیریت رهبرانه

بکار گیری و ارتقاء رویکرد های روان شناسی مثبت نگر و فرآیندی

اهداف در حوزه والدین

ایجاد فرصت و ارتقاء مشارکت فعال والدین در برنامه های آموزشی ، تربیتی و رفتاری

ایجاد فرصت همراهی و همسویی والدین با برنامه ها و اهداف مدرسه

افزایش مشارکت اولیاء در روند بهبود مسائل دانش آموزان

ایجاد فرصت دانش افزایی

اهداف آموزشی دبستان

ارائه برنامه درسی مبتنی بر روش های نوین با رویکرد فرآیندی

ایجاد فرصت خود ارزیابی در دانش آموزان

زمینه سازی پرورش پرسشگری و پژوهش

گذار از شیوه های سنتی یا رویکرد انتقالی در برنامه ریزی درسی و ارزشیابی

ایجاد فرصت یادگیری مبتنی بر انگیزش درونی

فراهم سازی زمینه جهت یادگیری مبتنی بر تفکر و اندیشه

سیاستهای سازمانی – اداری

جذب نیرو های با انگیزه ، توانمند و علاقه مند و متعهّد به بهبود و پیشرفت کاری

جذب خانواده های علاقه مند و متعهّد به همسویی با اهداف مدرسه

تقویت و افزایش مشارکت نیرو ها در برنامه ها

تقویت و افزایش مشارکت والدین در برنامه ها

ایجاد فرصت حس سودمندی نیروها در پیشبرد اهداف مدرسه

ایجاد فرصت حس رضایت و خرسندی در والدین