بیانیه مأموریت مجتمع

سلام ، مؤسسه ای غیر دولتی است که با هدف کمک به نهاد آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت دانش آموزان دوره های آموزشی عمومی را به عهده گرفته است. این موسسّه با مدیریت دانش بنیان و به کارگیری نیروی انسانی کار آمد و با تکیه بر روش های نوین یادگیری، تلاش در پرورش انسان هایی با باور های دینی، روحیه پرسشگری، خلاقیّت، پژوهش و ارتقای مهارت های فردی اجتماعی دارد تا بتواند در نائل آمدن آنان به انسان هایی با پذیرش مسؤلیت در نقش های فردی – اجتماعی یاری رساند.