رویکرد ارزیابی

استفاده از روش ارزیابی توصیفی با تاکید بر ارزیابی تکوینی و مستمر

ارائه گزارش رفتار یادگیری به جای نظام نمره و کارنامه

حرکت به سوی خود ارزیابی

رویکرد حوزه آموزشی

سعی در ایجاد ارتباط معنا دار مواد درسی با زندگی دانش آموزان

مشارکت عملی دانش آموزان در فرآیند یادگیری

فرصت رسیدن به قابلیت ها برای همه دانش آموزان بجای رقابت با دیگران

تاکید بر روش های اکتشافی ،پژوهشی و پرسشگری به منظور تمرین تفکر و اندیشه

امکان بکار گیری حواس پنج گانه در فرآیند یادگیری

فرصت تعمیق ، تثبیت ، تحکیم و تداوم یادگیری

رسمیت شناختن بازی به عنوان یکی از نیازهای اصلی کودک و یکی از روشهای موثّر یادگیری

فراهم سازی زمینه جهت انجام فعّالیتّهای گروهی

پرهیز از برگزاری آزمون های مکرّر تستی و مقایسه ای

پرهیز از ایجاد جوّ استرس و رقابت

پرهیز از رتبه بندی دانش آموزان

پرهیز از ارائه تکالیف حجیم و تکرار

پرهیز از روش های تکرار و تمرین جهت حافظه مداری و یادگیری طوطی وار

رویکرد انضباطی

مشارکت فعّال دانش آموز در تدوین قوانین و مقررّات کلاس و مدرسه

ایجاد فرصت گفتگو جهت حل تعارضات بین فردی

پرهیز از تنبیه ، تحقیر ، باج دهی و قضاوت

ترویج روابط مبتنی بر احترام و حمایت به جای جنگ قدرت دانش آموزان با سایرین

ایجاد فرصت برای رسیدن به خود ارزشمندی ، شادی و رضایت

ایجاد فرصت برای دستیابی به خود ارزیابی در رفتار

ایجاد فرصت برای دستیابی به خود کنترلی

رویکرد تشویق

پرهیز از ارائه جایزه و تقویت کننده های بیرونی

تقویت انگیزه های درونی و رسیدن به احساس رضایت و خشنودی درونی

توجّه ، تحسین ، احترام ، محبّت ، پذیرش و حمایت برای همه دانش آموزان