سند چشم انداز

چشم انداز ما در افق ۱۴۰۰ رسیدن به جایگاه مطلوب علمی فرهنگی، توسعه واحدهای آموزشی و ایجاد عرصه های نوین، همچون تربیت سرمایه های انسانی و ارتباطات بین المللی، برای تربیت انسان هایی است که بتوانند نقش های فردی و اجتماعی را به خوبی ایفا کنند.