حضور دبیرستان سلام صادقیه در مسابقات والیبال منتطقه