افتخارات پژوهشی مجموعه سلام

در راستای افزایش مهارت های فردی و توانایی های فکری و ایجاد مهارتهای شغلی در دانش آموزان، دبیرستان سلام صادقیه همواره به فکر افزایش مهارتهای دانش آموزان بوده است.

نظر شما را به بخشی از این فعالیت ها و دستاوردها جلب می نمایم.