.: سیاست های راهبردی دبیرستان سلام صادقیه :.

در عرصه ای که داشتن هویت اصیل از ضروریات هر فرد و شهروندی محسوب می گردد تا بتواند در میدانهای تقابل اندیشه و گفتمان فرهنگهای مختلف پایدار و استوار بماند و با ارائه روشهای منطقی و مستدل ضمن خلاصی یافتن از چهارچوبه های خشک و توخالی ایده های سست به سوی چشمه ی معرفت و نور هدایت گردد، آموزش و پرورش استعدادها و ارائه الگویی برتر برای یافتن این هویت امری مهم و ضروری به شمار می آید که در این راستا جمعی از فرهیختگان و اندیشمندان با ایجاد مراکز آموزشی اینچنین سعی در این مهم را دارند دبیرستان سلام با هدف رشد توانائیهای علمی و فرهنگی و با انگیزه ی ایجاد کانونی در شکوفایی غنچه های ارزش مدار سعی دارد تا با دمیدن روح تلاش و پایمردی در کسب علم و فضائل معنوی واخلاقی در بهبود کارآمدی نسلهای آینده قدمهای استواری را بپیماید و در این مسیر نیز به راهبردهای ذیل استمساک می جوید.